بر اساس تصاویر منتشر شده طلاب معترض قم با یونیفرم نظامی در این مراسم حضور داشتند.
داشتند.

تصاویری از پوشش متفاوت طلاب معترض در قم

تصاویری از پوشش متفاوت طلاب معترض در قمتصاویری از پوشش متفاوت طلاب معترض در قم

تصاویری از پوشش متفاوت طلاب معترض در قم